Laatste nieuws

De gemeente Roermond stelt 61.000 euro ter beschikkeing voor het aanschaffen van AED voor vereniging...
6 september 2010
De Zorgtrainers hebben een webshop geopend waar u een AED kunt aan schaffen. Lees meer....
5 april 2010
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
28 januari 2010
U bevind zich in:Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1                  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.             Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De ZorgTrainers VOF, hierna te noemen De ZorgTrainers, en een opdrachtgever waarop De ZorgTrainers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.             De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De ZorgTrainers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2                  Offertes

1.             Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor volgende overeenkomsten.

2.             De door De ZorgTrainers gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De ZorgTrainers zijn slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.             De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW.

 

Artikel 3                  Uitvoering van de overeenkomst

1.             De ZorgTrainers zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.             Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben De ZorgTrainers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.             De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De ZorgTrainers aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De ZorgTrainers worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan De ZorgTrainers zijn verstrekt, hebben De ZorgTrainers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.             De ZorgTrainers zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De ZorgTrainers zijn uitgegaan van de door de opdrachtgevers verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.             Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen De ZorgTrainers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4                                  Contractsduur; uitvoeringstermijn

1.             De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.             Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever De ZorgTrainers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en De ZorgTrainers een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

Artikel 5                  Wijziging van de overeenkomst

1.             Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen  partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.             Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. De ZorgTrainers zullen de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.             Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiŽle en/of kwalitatieve consequenties heeft, zullen De ZorgTrainers de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.             In afwijking van lid 3 zullen De ZorgTrainers geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6                                  Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 7                  Intellectueel eigendom

1.             Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behouden De ZorgTrainers zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2.             Alle door De ZorgTrainers verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De ZorgTrainers worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3.             De ZorgTrainers behouden tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 8                  Opzegging

Indien de overeenkomst afgesloten is voor onbepaalde tijd kunnen beide partijen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen.

 

Artikel 9                  Ontbinding van de overeenkomst

1.             De vorderingen van De ZorgTrainers op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:      

-na het sluiten van de overeenkomst aan De ZorgTrainers ter kennis genomen omstandigheden geven De ZorgTrainers goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

-indien De ZorgTrainers de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2.             In de genoemde gevallen zijn De ZorgTrainers bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van De ZorgTrainers schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

Artikel 10                Gebreken; klachtentermijn

1.             Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De ZorgTrainers

2.             Indien een klacht gegrond is, zullen De ZorgTrainers de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

3.             Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zullen De ZorgTrainers slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 

Artikel 11                Prijs / Prijsverhoging

1.             Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:     

-in Euro

-exclusief BTW

2.             Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De ZorgTrainers, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.             Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

4.             Indien De ZorgTrainers met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomen, zijn De ZorgTrainers niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs of uurtarief. De ZorgTrainers mogen de prijsstijging doorberekenen, indien De ZorgTrainers kunnen aantonen dat zich tussen het moment van de aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. valuta en/of lonen.

 

Artikel 12                Betaling

1.             Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De ZorgTrainers aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2.             Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met een boete-rente van 10,5 % per maand.

3.             In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van De ZorgTrainers en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens De ZorgTrainers onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.             Betaling dient plaats te vinden zonder verrekeningen.

5.             Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13                                Incassokosten

1.             Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:     

-over de eerste Є 3060,-                              15%

-over het meerdere tot Є 6.000,-                   12%

-over het meerdere tot Є 12.000,-                 11%

-over het meerdere tot Є 60.000,-                 10%

-over het meerdere                                      9%

2.             Indien De ZorgTrainers aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 14                Aansprakelijkheid

                De ZorgTrainers zijn jegens de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1.             De aansprakelijkheid van De ZorgTrainers, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2.             Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De ZorgTrainers beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.             De ZorgTrainers zijn uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van De ZorgTrainers en haar ondergeschikten.

4.             De ZorgTrainers zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijv. stagnatieschade, winstderving, zaakschade en zuivere vermogensschade.

 

Artikel 15                Overmacht

1.             Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De ZorgTrainers geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor De ZorgTrainers niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen. Zoals werkstakingen, ziekte van vennoten en personeel, overlijden van 1ste of 2de graads familie, of andere voorvallen waarvan de opdrachtgever het indringende karakter kan inzien.

2.             De ZorgTrainers hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De ZorgTrainers haar verbintenis had moeten nakomen.

3.             Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De ZorgTrainers opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De ZorgTrainers niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.             Indien De ZorgTrainers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zijn zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 16                                Geschilbeslechting

De rechter in de woonplaats van De ZorgTrainers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij

de kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben De ZorgTrainers het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 17                Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen De ZorgTrainers en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.