Laatste nieuws

De gemeente Roermond stelt 61.000 euro ter beschikkeing voor het aanschaffen van AED voor vereniging...
6 september 2010
De Zorgtrainers hebben een webshop geopend waar u een AED kunt aan schaffen. Lees meer....
5 april 2010
Een ongeluk zit in een klein hoekje.
28 januari 2010
U bevind zich in:FAQBHV FAQ

BHV veelgestelde vragen

Moet ik een bedrijfshulpverlener aanstellen?

Ja, dat moet. Tot en met 15 werknemers mag u zelf de bedrijfshulpverlener zijn. U moet dan wel een BHV-opleiding met levensreddende handelingen en Eerste hulp (EHBO) volgen. Een bedrijfshulpverlener verleent eerste hulp bij ongevallen. En bij calamiteiten moet hij hulpverleningsorganisaties alarmeren, aanwezigen evacueren, brand beperken of blussen, enzovoort. Dat leert u allemaal in een BHV-opleiding. Bedenk wel dat er altijd een hulpverlener in uw bedrijf aanwezig en beschikbaar moet zijn. Het is dus verstandig om meer dan één hulpverlener aan te wijzen.

 

Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener?

Als zich in het bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, moeten de bedrijfshulpverleners letsel en schade zo veel mogelijk voorkomen en beperken. De bedrijfshulpverlening heeft een voorpostfunctie: omdat de bedrijfshulpverleners al op de werkplek aanwezig zijn kunnen ze snel reageren. Als de deskundigheid en de hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn - bijvoorbeeld bij een grote brand - moeten ze hulp van buiten inroepen, zoals brandweer en ambulance. In de tussentijd moeten de bedrijfshulpverleners zelf doen wat mogelijk is om gevaar en letsel te beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is vooral: erger voorkomen.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
 • het voorkomen en beperken van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere mensen in het gebouw;
 • het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

 

Hoeveel bedrijfshulpverleners moet ik aanstellen?

Om de veiligheid in uw bedrijf te waarborgen kunnen meerdere bedrijfshulpverleners nodig zijn. Dit hangt af van de risico's zoals omschreven in uw risico-inventarisatie en van de aard van uw bedrijf. Als uw bedrijf veel bezoekers heeft (zoals een warenhuis of bioscoop) betekent dat dat u meer bedrijfshulpverleners zult moeten inzetten om het bedrijf efficiënt te kunnen ontruimen. Ook bij bedrijven of instellingen met bewoners die zichzelf mogelijk niet kunnen redden, zoals kinderen, bejaarden, patiënten, of gehandicapten, is het minimumaantal bedrijfshulpverleners niet voldoende.

 

Waar moet ik op letten bij het aanwijzen van bedrijfshulpverleners?

U moet als werkgever aanwijzen wie in aanmerking komt voor de functie van bedrijfshulpverlener. Maar meestal zijn er genoeg vrijwilligers te vinden. Bij de keuze kunt u rekening houden met de volgende criteria:

 • Aanwezigheid: het belangrijkste criterium. Een bedrijfshulpverlener moet zo snel mogelijk (binnen 3 à 4 minuten) ter plaatse kunnen zijn. Een vertegenwoordiger of servicemonteur die veel op pad is, kan dus beter geen bedrijfshulpverlener worden.
 • Functie: het kan handig zijn om medewerkers die al een taak hebben bij een ongeval - de telefoniste die de brandweer of ambulance moet bellen, de portier die de slagboom moet openen - bij de bedrijfshulpverlening te betrekken.
 • Persoonlijkheid: persoonlijkheidskenmerken zoals doortastendheid, improvisatietalent en stressbestendigheid zijn van groot belang. Het is de menselijke factor die mede bepaalt of de bedrijfshulpverlening aan het doel voldoet.

 

Ik heb alleen parttimers en stagiares in dienst. Moet ik bedrijfshulpverlening regelen?

Ja, dat moet. Tot 15 werknemers mag u de rol van hulpverlener wel zelf invullen. U kunt dan bij calamiteiten eerste hulp verlenen, hulpverleningsorganisaties alarmeren, werknemers evacueren, brand beperken of bestrijden enzovoort. U heeft hiervoor een BHV-opleiding met levensreddende handelingen en Eerste hulp (EHBO) nodig. Bedenk wel dat er altijd een hulpverlener aanwezig moet zijn. Het is dus verstandig om meer dan één hulpverlener aan te wijzen. Zit u met meerdere bedrijven in een pand? Dan kunt u onderling afspreken dat er altijd een iemand aanwezig is voor de BHV. Met hoe weinig medewerkers u ook aan het werk bent, het is altijd zinvol om op voorhand te bespreken wat te doen bij brand, bommelding of bedrijfsongeval (bv checken of vluchtroutes bekend zijn).

 

Een werknemer heeft al een EHBO diploma. Kan ik hem als bedrijfshulpverlener inzetten?

Ja dat kan, maar dan moet de werknemer eerst nog een aanvullende BHV-opleiding volgen. Want een bedrijfshulpverlener verleent niet alleen eerste hulp. Bij calamiteiten moet hij ook hulpverleningsorganisaties alarmeren, werknemers evacueren, brand beperken of bestrijden, enzovoort.

 

Hoe moet ik bedrijfshulpverlening organiseren?

Bij het organiseren van bedrijfshulpverlening in uw bedrijf moet u de volgende stappen ondernemen:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • Aanwijzen van bedrijfshulpverleners
 • Bedrijfshulpverleners opleiden
 • Ontruimingsplan
 • Communicatie
 • Oefeningen

 

Hoe vaak moet er worden geoefend?

U bent wettelijk verplicht om oefeningen te houden. Minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening is een goede richtlijn. Na de oefeningen moet u een evaluatie houden, waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Na de evaluatie spreekt u af wat de volgende keer beter moet en legt dit schriftelijk vast.

 

Hoe regel ik de communicatie?

De uitvoering van de bedrijfshulpverlening staat of valt met een goede communicatie. U zult aan dit aspect veel aandacht moeten besteden.

 • U moet ervoor zorgen dat bedrijfshulpverleners elkaar kunnen bereiken om bijstand te verlenen. Dit vereist de nodige organisatorische maatregelen en voorzieningen.
 • Alle werknemer moeten weten wie van hun collega's bedrijfshulpverlener is en waar zij bereikbaar zijn.
 • Alle werknemers moeten weten wat de ontruimingsprocedures en vluchtwegen zijn in geval van een calamiteit.
 • Alle werknemers moeten meewerken aan de ontruimingsoefeningen die u organiseert.

 

Wat is er geregeld voor het overleg met de ondernemingsraad?

Voordat u een of meer bedrijfshulpverleners aanwijst moet u daarover eerst overleg plegen met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). De OR of PVT heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijfshulpverlening hoort hier ook bij.

 

Wat is er geregeld voor vrijwilligers(organisaties)?

Op 15 maart 2006 zijn de volgende regels van kracht geworden. Hiermee wordt vooruit gelopen op de wijziging van de Arbowet die in 2007 ingaat:

 • Organisaties die volledig draaien op vrijwilligers zijn vrijgesteld van de eisen die gelden voor bedrijfshulpverlening;
 • Vrijwiligersorganisaties die tenminste één werknemer in loondienst hebben zijn verplicht bedrijfshulpverlenign te organiseren volgens de regels die daarvoor gelden. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld sportverenigingen die een trainer in dienst hebben;
 • De vrijstelling van bedrijfshulpverlening geldt niet voor de vrijwillige brandweer en politie.

 

Staat uw vraag hier niet omschreven en heeft  u een (dringende) vraag? Stuur dan een bericht naar faq@zorgtrainers.nl